VPN Error 789 Windows 7/8/10/11

Ở một số trường hợp, bạn cài đặt VPN trên máy tính để bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của mình. Mặc dù phần mềm VPN tuyệt vời, bạn luôn gặp một số vấn đề về kết nối, ví dụ như VPN không kết nối, kết nối VPN thất bại do tên miền không thành công, v.v. Bên cạnh đó, có một vấn đề phổ biến khác mà bạn gặp phải đó là lỗi VPN 789.

Đây là một trong những lỗi phổ biến nhất xuất hiện khi bạn cố gắng kết nối đến một máy chủ L2TP. Trên Windows 7/8, bạn sẽ nhìn thấy màn hình máy tính như sau. Bạn có thể nhìn thấy lỗi 789 và thông tin chi tiết nói rằng “Quá trình kết nối L2TP thất bại vì lớp bảo mật gặp lỗi xử lý trong quá trình đàm phán ban đầu với máy tính từ xa”.

error 789 VPN connection failed

In Windows 10/11, you get a screen in the bottom right corner of the screen when trying to connect to your VPN. If you go to check the Windows logs in Event Viewer, you can see the message saying the VPN has failed and the error code returned on failure is 789.

L2TP connection attempt failed

How can you get rid of the VPN error 789? It is not difficult and you can follow the methods below.

Fixes for VPN Error 789 Windows 10/8/7/11

Reset Your VPN Network Adapter

A network inconsistency due to a network adapter that is stuck in a limbo state can lead to error 789. In this case, you can reset the VPN network adapter.

Xem thêm:  Khám phá ý nghĩa đặc biệt của Sim Đuôi 789

Step 1: Go to Device Manager on your PC.

Step 2: Expand Network adapters, right-click on the network driver, and choose Uninstall device.

uninstall network adapter

Step 3: Click Uninstall.

Step 4: Restart the PC and Windows will automatically install a driver for the network. Then, connect to your VPN to see if the error “the L2TP connection attempt failed” is removed.

Check the Certificate

It is important to make sure the correct certificate is used on both the server and client sides. If the certificate is not correct, you will fail to use the virtual private network. Besides, make sure the same Pre Shared Key (PSK) is configured on the client and server sides if you use a PSK.

Re-enable IPSec

According to reports, the VPN error 789 can happen on your Windows 7/8/10/11 PC if you disable essential services for self-hosted VPNs. To fix the error, re-enable them.

Step 1: Press Win + R, type services.msc to the box and click OK.

Step 2: Go to find IKE and AuthIP IPSec Keying Modules, double-click it and choose the startup type to Automatic. If this service is not running, start it. If it is running, stop and start it again.

IKE and AuthIP IPSec Keying Modules

Step 3: Do the same thing for the IPsec Policy Agent service.

Step 4: Click Apply and OK.

Create UDPE Encapsulation Registry Key

Be careful when using this method since this can mess up with your Windows registry and mistaken operation may lead to an unbootable system. Or, you can choose to back up registry keys in advance. Then, try this way if you meet error 789 when using an L2TP VPN client or VPN server that is behind NAT (Network Address Translation).

Xem thêm:  Tổng đài xe Sao Việt 789 Giải Phóng: Số điện thoại, lịch trình, giá vé

Step 1: Type regedit to the Run dialog and click OK to open Registry Editor.

Step 2: Go to HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesPolicyAgent.

Step 3: Right-click the empty space on the right side and choose New > DWORD (32-bit) Value. Name it as AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule.

Step 4: Double-click this value and set its value data to 2.

In addition, you can try another VPN from different vendors. After trying these methods, the VPN error 789 can be removed from your PC. If you have any other issues, leave a comment below.