Trắc nghiệm Tiếng anh 6 Ngữ âm: Trọng âm từ 2 âm tiết Khám phá tri thức mới

J.3. Ngữ âm: Tìm hiểu về trọng âm từ 2 âm tiết

Câu 1: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. cannon

B. father

C. culture

D. direct

Câu 2: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. Easter

B. festive

C. rename

D. harvest

Câu 3: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. invest

B. major

C. perform

D. machine

Câu 4: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. answer

B. believe

C. rely

D. decrease

Câu 5: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. police

B. result

C. correct

D. traffic

Câu 6: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. funny

B. pretty

C. lucky

D. alone

Câu 7: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. parade

B. copy

C. replace

D. arrive

Câu 8: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. actor

B. after

C. afraid

D. also

Câu 9: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. before

B. belong

C. better

D. between

Câu 10: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. paper

B. pencil

C. picture

D. police

Câu 11: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem thêm:  Khám phá những bức ảnh tài xỉu đẹp và hài hước tại cf68

A. coffee

B. colour

C. concert

D. correct

Câu 12: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. English

B. enjoy

C. evening

D. no

Câu 13: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. breakfast

B. pepper

C. hotel

D. ticket

Câu 14: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. leather

B. account

C. account

D. decide

Câu 15: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

A. highlight

B. enjoy

C. reverse

D. review

Các câu hỏi trắc nghiệm Tiếng anh lớp 6 sách Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Ngữ pháp: Thì tương lai đơn

Trắc nghiệm Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu “Might”

Trắc nghiệm Reading đọc hiểu: Our houses in the future

Trắc nghiệm Listening: Our houses in the future

Trắc nghiệm Từ vựng: Our greener world